Eettiset ohjeet

  1. Energiahoidon päämääränä on ylläpitää ja edistää holistista terveyttä, ehkäistä sairauksien syntymistä, lievittää fyysistä ja psyykkistä kärsimystä sekä parantaa elämänlaatua.
  2. Energiahoitaja kunnioittaa ihmisarvoa ja kohtelee jokaista asiakastaan yhdenvertaisesti.
  3. Energiahoitaja kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta. Hän ei puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon. Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle.
  4. Energiahoitaja toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta hoitaessaan. Hän varmistaa asiakkaan tietävän, mistä hoitomuodosta on kyse.
  5. Energiahoitaja noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hän pitää salassa asiakkaaseen liittyvät luottamukselliset tiedot.
  6. Energiahoitaja ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Hän tunnistaa oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat. Hän seuraa aktiivisesti oman alansa kehittämistä ja tutkimista.
  7. Energiahoitaja kunnioittaa ja arvostaa muiden hoitotyötä tekevien asiantuntemusta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä heidän kanssaan.
  8. Energiahoitaja noudattaa Suomen lakeja ja säädöksiä.